I. Informa?ii generale

Confiden?ialitatea datelor dumneavoastr? cu caracter personal reprezint? una dintre preocup?rile principale ale SUPORTER SRL , cu sediul în Sibiu, Bdul. Victoriei 26, în calitate de operator de date.
Acest document are rolul de a v? informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastr? cu caracter personal, în contextul utiliz?rii paginii de internet www.delivery.supporter.ro, numit? in continuare ?Site?.

II. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

II.1. Dac? sunte?i client al Site-ului, SUPORTER SRL va prelucra datele dumneavoastr? cu caracter personal, cum ar fi nume ?i prenume, telefon, adresa de e-mail, adresa de facturare, adresa de livrare, date referitoare la modul în care utiliza?i Site-ul, de exemplu comportamentul/preferin?ele/obi?nuin?ele dumneavoastr? în cadrul SUPORTER SRL , precum ?i orice alte categorii de date pe care le furniza?i în mod direct în contextul cre?rii contului de utilizator, în contextul plas?rii unei comenzi prin intermediul site-ului sau în orice alt mod care rezult? din utilizarea Site-ului.

?II.2. Dac? sunte?i vizitator al Site-ului, SUPORTER SRL va prelucra datele dumneavoastr? cu caracter personal pe care le furniza?i în mod direct în contextul utiliz?rii Site-ului, cum ar fi datele pe care le furniza?i în cadrul sec?iunii de rezerv?ri, în m?sura în care ne contacta?i în acest fel.

III. Scopurile ?i temeiurile prelucr?rii

III.1. Dac? sunte?i client al Site-ului, SUPORTER SRL prelucreaz? datele dumneavoastr? cu caracter personal astfel:

? ?pentru furnizarea serviciilor/produselor c?tre dumneavoastr? de c?tre SUPORTER SRL, respectiv pentru preluarea, validarea, expedierea ?i facturarea comenzii plasate pe Site, informarea dumneavoastr? asupra st?rii comenzii, organizarea returului de produse comandate etc.

Temei: Furnizarea datelor dumneavoastr? cu caracter personal este necesar? pentru furnizarea acestor servicii/produse. Refuzul furniz?rii datelor poate avea drept consecin?? imposibilitatea furniz?rii serviciilor/produselor c?tre dumneavoastr? de c?tre SUPORTER SRL. ?

? pentru îndeplinirea obliga?iilor legale care incumb? SUPORTER SRL  în contextul serviciilor prestate prin intermediul Site-ului, inclusiv a obliga?iilor în materie fiscal?, precum ?i în materie de arhivare.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastr? pentru acest scop este necesar? în baza unor obliga?ii legale. Furnizarea datelor dumneavoastr? în acest scop este necesar?. Refuzul furniz?rii datelor poate avea drept consecin?? imposibilitatea SUPORTER SRL de a respecta obliga?iile legale care îi revin ?i deci în imposibilitatea de a v? oferi serviciile prin intermediul Site-ului.?

??III.2. Dac? sunte?i vizitator al Site-ului, SUPORTER SRL prelucreaz? datele dumneavoastr? cu caracter personal astfel:

??- pentru rezolvarea plângerilor, reclama?iilor ?i pentru a monitoriza traficul ?i a îmbun?t??ii experien?a dumneavoastr? oferit? pe Site. Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastr? pentru acest scop are la baz? interesul legitim al SUPORTER SRL de a asigura func?ionarea corect? a Site-ului, precum ?i pentru a îmbun?t??ii permanent experien?a vizitatorilor Site-ului, inclusiv prin solu?ionarea diferitelor comentarii, întreb?ri sau reclama?ii.

IV. Durata pentru care v? prelucr?m datele

Ca principiu, SUPORTER SRL va prelucra datele dumneavoastr? cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare men?ionate mai sus. În cazul în care sunte?i client, vom prelucra datele dumneavoastr? pe întreaga durat? a raporturilor contractuale ?i ulterior conform obliga?iilor legale care revin în sarcina SUPORTER SRL (de ex., în cazul documentelor justificative financiar-contabile pentru care termenul de p?strare prev?zut de lege este de 10 ani de la data încheierii exerci?iului financiar în cursul c?ruia au fost întocmite).

V. Dezv?luirea datelor cu caracter personal

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, SUPORTER SRL poate dezv?lui datele dumneavoastr? c?tre parteneri, c?tre ter?e persoane sau entit??i care sprijin? SUPORTER SRL  în desf??urarea activit??ii prin intermediul Site-ului (de exemplu firme de curierat, furnizori de servicii IT), ori c?tre autorit??ile publice centrale/locale, în urm?toarele cazuri exemplificativ enumerate:

 • pentru administrarea Site-ului;
 • în situa?iile în care aceast? comunicare ar fi necesar? pentru atribuirea de premii sau alte facilit??i persoanelor vizate, ob?inute ca urmare a particip?rii lor la diverse campanii promo?ionale organizate de c?tre SUPORTER SRL prin intermediul Site-ului;
 • pentru men?inerea, personalizarea ?i îmbun?t??irea Site-ului ?i a serviciilor derulate prin intermediul lui;
 • pentru efectuarea analizei datelor, testarea ?i cercetarea, monitorizarea tendin?elor de utilizare ?i activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguran?? ?i autentificarea utilizatorilor;
 • pentru transmiterea de comunic?ri comerciale de marketing, în condi?iile ?i limitele prev?zute de lege;

atunci când dezv?luirea datelor cu caracter personal este prev?zut? de lege etc.

VI. Transferul datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal furnizate c?tre SUPORTER SRL pot fi transferate în afara României, dar doar c?tre state din Uniunea European?.

VII. Drepturile de care beneficia?i

În condi?iile prev?zute de legisla?ia în materia prelucr?rii datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficia?i de urm?toarele drepturi:

 • dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activit??ile de prelucrare efectuate de c?tre SUPORTER SRL, conform celor descrise în prezentul document;
 • dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a ob?ine confirmarea din partea SUPORTER SRL cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum ?i detalii privind activit??ile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;
 • dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a ob?ine corectarea, f?r? întârzieri justificate, de c?tre SUPORTER SRL a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum ?i completarea datelor incomplete; Rectificarea/ completarea va fi comunicat? fiec?rui destinatar la care au fost transmise datele, cu excep?ia cazului în care acest lucru se dovede?te imposibil sau presupune eforturi dispropor?ionate.
 • dreptul la ?tergerea datelor, f?r? întârzieri nejustificate, (?dreptul de a fi uitat?), în cazul in care se aplic? unul dintre urm?toarele motive:
  • acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
  • în cazul în care este retras consim??mântul ?i nu exist? niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
  • în cazul în care persoana vizat? se opune prelucr?rii ?i nu exist? motive legitime care s? prevaleze;
  • în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
  • în cazul în care datele cu caracter personal trebuie ?terse pentru respectarea unei obliga?ii legale;
  • datele cu caracter personal au fost colectate în leg?tur? cu oferirea de servicii ale societ??ii informa?ionale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta c?ruia se afl? operatorul.

Este posibil ca, în urma solicit?rii de ?tergere a datelor, SUPORTER SRL  s? anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) ?i s? continue în aceste condi?ii prelucrarea pentru scopuri statistice;

 • dreptul la restric?ionarea prelucr?rii în m?sura în care:
  • persoana contest? exactitatea datelor, pe o perioad? care ne permite verificarea corectitudinii datelor;
  • prelucrarea este ilegal?, iar persoana vizat? se opune ?tergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restric?ionarea utiliz?rii lor;
  • operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucr?rii, dar persoana vizat? i le solicit? pentru constatarea, exercitarea sau ap?rarea unui drept în instan??; sau
  • persoana vizat? s-a opus prelucr?rii (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verific? dac? drepturile legitime ale operatorului prevaleaz? asupra celor ale persoanei vizate.
 • dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurat?, folosit? în mod obi?nuit ?i într-un format u?or de citit, precum ?i (ii) dreptul ca aceste date s? fie transmise de c?tre Ivan Group SRL c?tre alt operator de date, în m?sura în care sunt îndeplinite condi?iile prev?zute de lege;
 • dreptul la opozi?ie ? în ceea ce prive?te activit??ile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicit?ri conform celor indicate mai jos;
  • în orice moment, din motive legate de situa?ia particular? în care se afl? persoana vizat?, ca datele care o vizeaz? s? fie prelucrate în temeiul interesului legitim al SUPORTER SRL  sau în temeiul interesului public, cu excep?ia cazurilor în care SUPORTER SRL  poate demonstra c? are motive legitime ?i imperioase care justific? prelucarea ?i care prevaleaz? asupra intereselor, drepturilor ?i libert??ilor persoanelor vizate sau c? scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în instan??;
  • în orice moment, în mod gratuit ?i f?r? nicio justificare, c? datele care o vizeaz? s? fie prelucrate în scop de marketing direct.
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activit??i de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizat? sau o afecteaz? în mod similar într-o m?sur? semnificativ?;
 • dreptul de a v? adresa Autorit??ii Na?ionale de Supraveghere a Prelucr?rii Datelor cu Caracter Personal sau instan?elor competente, în m?sura în care considera?i necesar.

Pentru orice întreb?ri suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate ?i pentru a v? exercita drepturile men?ionate mai sus, v? rug?m s? v? adresa?i telefonic la numarul: 0760 157 262
Aceast? pagin? de internet folose?te fi?iere de tip cookie. Pentru mai multe informa?ii cu privire la modul în care se folosesc aceste fi?iere, v? rug?m s? accesa?i urm?torul link: Politica Cookies.